Kto radzi sobie lepiej z migrowaniem – kobiety czy mężczyźni? Jaką rolę odgrywa wykształcenie?

W ten piękny jesienny wieczór, chciałabym się podzielić częścią mojego zeszłorocznego badania na temat emigracji i tego kto adaptuje się do niej szybciej kobiety, czy mężczyźni? Osoby z wyższym wykształceniem, średnim, czy też zawodowym? UWAGA! Artykuł zawiera tabelki ze statystykami. Można je ominąć i czytać tekst bez tabel. Pomimo tego zniechęcającego początku mam nadzieję, że jesteście ciekawi odpowiedzi.

Problemy badawcze

  1. Czy mężczyźni będą różnić się istotnie pod względem adaptacji w porównaniu do kobiet?
  2. Czy wykształcenie, będzie istotnie wpływać na poziom adaptacji do egmigracji?

Hipotezy badawcze

Uwzględniając powyższe pytania badawcze, sformułowano następujące hipotezy badawcze:

  1. Kobiety będą lepiej przystosowane do życia na emigracji, aniżeli mężczyźni.
  2. Osoby z wyższym wykształceniem będą cechować się istotnie wyższym poziomem przystosowania.

Charakterystyka grupy badawczej

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do maja 2017 roku, na Polakach mieszkających na terenach Brabancji Północnej w Holandii. W analizie uwzgnędniono n=124 przypadki i poddano je analizie. Wśród osób badanych były kobiety (n= 69) i mężczyźni (n= 60), w wieku od 20 do 55 lat.

Procedura badania

Niniejsze badanie, zostało przeprowadzone metodą kwestionariuszową pośród Polaków, którzy mieszkają w Holandii. Badanych pozyskano przy pomocy Fundacji ProPolonia, grup facebookowych, którze zrzeszają Polaków mieszkających w Holandii. Respondenci uczestniczący w badaniu, otrzymali jednakowy zestaw baterii testu. W jej składzie znajdowała się: metryczka (płeć, wiek, wykształcenie oraz stan cywilny), a także Skala Zmian Życiowych. Badanie własne przeprowadzono na terenie Brabancji w Holandii, w okresie od 1-ego marca, do 30-ego maja 2017 roku.

Narzędzia badawcze

Do niniejszych badań zastosowano kwestionariusz Skali Zmian Życiowych, metryczkę płci i wykształcenia.

Wyniki

Płeć a przystosowanie

Początkowo, w celu sprawdzenia normalności rozkładu , wykonano test Shapiro-Wilka dla zmiennej zależnej. Okazało się, że p=0,00; p<0,05.

Tab. Test Shapiro-Wilka dla zmiennej zależnej

Klasa Tabela liczności: Przystosowanie = sum (v7v25)

K-S d=0,31824, p<0,01; Lilliefors p<0,01

Shapiro-Wilk W=0,47601, p=0,0000

Liczba Skumulow. Liczba Procent Ważnych Skumul. %

Ważnych

% ogół Przypadki
20,00000<x<=40,00000 0 0 0,00000 0,0000 0,00000
40,00000<x<=60,00000 48 48 38,70968 38,7097 38,70968
60,00000<x<=80,00000 71 119 57,25806 95,9677 57,25806
80,00000<x<=100,00000 0 119 0,00000 95,9677 0,00000
100,00000<x<=120,00000 0 119 0,00000 95,9677 0,00000
120,00000<x<=140,00000 0 119 0,00000 95,9677 0,00000
140,00000<x<=160,00000 4 123 3,22581 99,1935 3,22581

Rozkład okazał się zatem różny, od normalnego. Następnie został wykonany test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Tabela prezentująca wyniki testu poniżej.

 Tab. Test U Manna-Whitnea dla przystosowania i płci

 

Zmienna

Test U Manna-Whitneya

Względem zmiennej: płeć

Zaznaczone wyniki są istotne z p < 0,05000

Suma rang Kobieta Suma rang Mężczyzna U Z p Z popraw. p N ważnych Kobiet N ważnych

Mężczyzn

Przystosowanie 4785,000 2965,000 1369,000 2,683705 0,007281 2,688758 0,007172 68 56

Okazało się, że występują różnice istotne statystycznie między kobietami i mężczyznami w poziomie przystosowania, ponieważ p=0,01; p<0,05.  W tym momencie należy przyjrzeć się statystykom opisowym, które wskazują dokładne różnice w poziomie przystosowania, między kobietami, a mężczyznami.

Tab. Statystyki opisowe dla zmiennej przystosowanie i płeć (kobiety)

Zmienna Płeć = Kobieta

Statystyki opisowe

N ważnych Średnia Minimum Maksimum Odchylenie standardowe
Przystosowanie 68 63,75000 55,00000 75,00000 4,627546

 

Tab. Statystyki opisowe dla zmiennej przystosowanie i płeć (mężczyźni)

Zmienna Płeć = Mężczyzna

Statystyki opisowe

N ważnych Średnia Minimum Maksimum Odchylenie standardowe
Przystosowanie 56 68,19643 47,00000 161,0000 27,27464

 

Na podstawie przedstawionych wyników, możemy wskazać, że hipoteza potwierdza się. Kobiety są lepiej przystosowane do emigracji, aniżeli mężczyźni.

 

Wykształcenie a przystosowanie

Na podstawie analizy, ustalono, że wykształcenie osób badanych, wiąże się w istotny sposób, z przystosowaniem do emigracji, ponieważ  (N=124)=15,07; p=0,00; p<0,001.

Tab. ANOVA rang Kruskala Willisa dla przystosowania i wykształcenia

Zależna: Przystosowanie ANOVA rang Kurskala-Wallisa; Przystosowanie

Zmienna niezależna (grupująca): wykształcenie

Kod N ważnych Suma rang Średnia ranga
Średnie 1 37 2818,500 76,17568
Wyższe 2 52 3394,000 65,26923
Zawodowe 3 35 1537,500 43,92857

Ze wględu na to sprawdzono, czy występują występują różnice istotne statystycznie pomiędzy osobami z różnym wykształcaniem pod względem poziomu przystosowania. W tym celu zastosowano test NIR. Sprawdzono, między, którymi grupami, występują różnice istotnie statystycznie.

Tab 5.9. Test NIR dla zmiennej przystosowanie i wykształcenie

Nr. Podkl. Test NIR: zmienna przystosowanie

Prawdopobieństwa dla testów post-hoc

Błąd: MS międzygrupowe = 338,27, df=121

Wykształcenie {1}

68,838

{2}

67,885

{3}

59,343

1 Średnie 0809982 0,030484
2 Wyższe 0,809982 0,035689
3 Zawodowe 0,030484 0,035689

Z analizy wynika, że występują różnice istotnie statystycznie, między osobami posiadającymi wykształcenie zawodowe, a osobami z wykształceniem wyższym (p=0,04; p<0,05) i średnim (p=0,03; p<0,05). Na podstawie średniego poziomu przystosowania, można wnioskować, że osoby posiadające wykształcenie zawodowe, cechują się jego najniższym poziomem, w porównaniu do pozostałych grup. Hipoteza zatem nie została potwierdzona. Osoby z wykształceniem wyższym nie są wcale lepiej przystosowane, aniżeli osoby z wykształceniem średnim, czy też zawodowym. Osoby z wykształceniem średnim charakteryzują się najwyższym przystosowaniem, następnie z wykształceniem wyższym. Najniższe przystosowanie mają osoby z wykształceniem zawodowym.

Dyskusja

Hipoteza pierwsza, odnosiła się do poziomu adaptacji, ze względu na płeć. Analizy potwierdziły założenia o tym, że kobiety lepiej przystosowują się do zmian, wynikających z faktu emigracji, aniżeli mężczyźni. Stoi to w sprzeczności z badaniami (Śliwak J., Reizer U., Partyka J., 2015). Otóż autorzy zauważają, że kobiety, posiadają większe tendencje do zamartwiania się. Wybory kobiet są mniej zdecydowane. Kobiety są bardziej wrażliwe na opinię innych osób. W trakcie nowych sytuacji, mogą przejawiać większe skrępowanie, brak pewności siebie. Mężczyźni są bardziej skoncentrowani na wartościach hedonistycznych i zapewnieniu sobie dobrobytu. Z kolei inni badacze (Robinson i Johnson, 1997; Shaffer, 2000), postulują ten pogląd i zaznaczają, że kobiety charakteryzują się większymi umiejętnościami społecznymi, lepiej potrafią nawiązywać nowe znajomości i charakteryzują się bardziej czytelną ekspresją emocjonalną. Można uznać to za przyczynę większej adaptacji, aniżeli u mężczyzn.

Druga hipoteza odnosiła się do wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem, miały cechować się istotnie wyższym poziomem przystosowania. Otóż na podstawie wyników badań, osoby posiadające wykształcenie średnie, charakteryzują się lepszym przystosowaniem. Następną grupą, która jest najlepiej przystosowana są absolwenci szkół zawodowych. W związku z tym, hipoteza nie sprawdziła się. Hipoteza została wygenerowana na podstawie badań Barbary Białas (2000), która badając adaptację do miejsca pracy, zauważyła związki między wyższym wykształceniem, a lepszym przystosowaniem.  Oznaczać to może to, że badanie należałoby powtórzyć na większej próbie badawczej. Można przyjąć też, za niższy poziom adaptacji, aniżeli absolwenci szkół średnich, mają osoby z wyższym wykształceniem, ponieważ może się to łączyć z frustracją, wynikającą z oferowania pracy poniżej kompetecji. Potwierdzeniem tego, może być raport „Connecting with Emigrants” (2015), wskazujący, że mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej (a w tym Polacy), znajdują się w czołówce narodów emigrujących, a jednocześnie – z najwyższym wykształceniem.

Wypowiedz się!

[fbcomments]