Regulamin

 

§1.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Portal – serwis internetowy dostępny w domenie poradnictworodzinne.pl.

 2. Użytkownik – osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w portalu poradnictworodzinne.pl.

 3. Sekcja naukowa – miejsce umieszczanych artykułów dotykających tematykę rodziny z perspektywy naukowej.

 4. Opcja „Publikuj u nas” – serwis umożliwiający użytkownikom wymianę własnych artykułów i opublikowanie ich na wybranych stronach portalu poradnictworodzinne.pl.

 5. Blog – dział prezentujący doświadczenia adiustatorów strony opisywane przez pryzmat wiedzy naukowej osadzonej w nurcie odpowiedzialnego rodzicielstwa, systemowej teorii rodziny, naturalnego rodzicielstwa, ekologii rodziny.

 6. Kącik poradniany – miejsce, w którym wykwalifikowani specjaliści lub też twórcy niniejszej strony w oparciu o specjalistyczną literaturę oraz wsparcie merytoryczne specjalistów z poszczególnych dziedzin udzielają informacji w zależności od poruszanej przez użytkowników problematyki. Należy jednak pamiętać, że „Kącik poradniany” nie zastępuje wizyty u lekarza, psychologa, pedagoga, prawnika, a odpowiedzi specjalistów mają charakter wyłącznie informacyjny.

§2.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Portal stanowi wyłączną własność Operatora.

 2. Portal prowadzony jest pod adresem poradnictworodzinne.pl.

 3. Operator udostępnia Użytkownikom: formularz kontaktowy oraz adres info@poradnictworodzinne.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 5. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także wyglądu Portalu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją ze strony Operatora, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

 6. Celem Poratlu jest zapewnienie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji odnoszących się do kontekstu rodziny we współczesnym świecie.

 7. Adiustatorzy Portalu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości w nim prezentowanych.

 8. Dostęp do Portalu polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z jego zasobów za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem www.poradnictworodzinne.pl – narzędzi informatycznych.

 9. Zasobami portalu informacyjnego poradnictworodzinne.pl są dobra, takie jak informacja, dobra intelektualne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.

 10. Uzyskana za pośrednictwem usługi Kącik Poradniany informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska czy też psychologiczna. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza lub terapeuty. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy. Zarówno autorzy, specjaliści, jak i sam Portal nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym Portalu.

§3.

USŁUGA „PUBLIKUJ U NAS”

 1. Publikowanie

  Usługa „Publikuj u nas” umożliwia umieszczanie na stronach Portalu treści o charakterze informacyjnym o tematyce zbieżnej z tematyką Portalu. Używając tej usługi zobowiązujesz się nie:

  • zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

  • podawać fałszywych lub mylących informacji;

  • naruszać praw osób trzecich;

  • rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;

  • rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Portalowi oraz jego interesom;

  • podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Portalu lub zakłócają jego poprawne funkcjonowanie;

  • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;

  • korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony poradnictworodzinne.pl i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

  • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;

 2. Odpowiedzialność

  Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszcza w Portalu oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z jego wpisu. Portal zastrzega sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki.

 3. Restrykcje

  Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z Portalu, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony poradnictworodzinne.pl, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie Portalu lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w Portalu ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

§4.

OGRANICZENIA FORMALNO-PRAWNE

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:

 • nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

 • działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);

 • niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;

 • nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;

 • nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;

 • nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.

 1. Portal zastrzega sobie prawo do:

 • natychmiastowego skasowania artykułów i komentarzy Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny;

 • skasowania wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach poradnictworodzinne.pl w ramach wyjątkowych sytuacji;

 • zmiany niniejszego regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian regulaminu.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Portal uznane za niepożądane, Portal może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych akcji. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do polecenia w sposób niezwłoczny, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.

 2. Portal zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia swojego funkcjonowania bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i podawania przyczyn.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2014 i dostępny jest w Serwisie po wyborze odpowiedniej zakładki w dolnym menu na stronie głównej.

 2. Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach Portalu.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).